Numer telefonu

+48 95 7596 239

Email

sekretariat@tlrzepin.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

I  ZADANIA INTERNATU

 A – założenia ogólne


1) Uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania zapewnia się, w miarę możliwości, miejsce w internacie szkolnym.

2) Uczniowie zamiejscowi z klas pierwszych przyjmowani są do internatu na podstawie pisemnej umowy z rodzicami.

3) Uczniowie klas starszych przyjmowani są do internatu na podstawie pisemnej umowy z rodzicami oraz decyzji Zespołu Wychowawczego Internatu.

Decyzja Zespołu Wychowawczego o przyjęciu do internatu może być odmowna w przypadku:

a) braku miejsc – decyduje wówczas sytuacja materialna ucznia (jego rodziców lub opiekunów),

b) nieprzestrzegania przez wychowanka Regulaminu Internatu i zasad współżycia społecznego w minionym roku szkolnym.

4) Odwołania od decyzji Zespołu Wychowawczego Internatu w sprawie przyjęcia do internatu można składać w terminie 14 dni do Dyrektora Technikum Leśnego im.Jana Miklaszewskiego w Starościnie.

5) Internat pracuje pięć dni w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach internat zobowiązany jest zapewnić opiekę uczniom pozostającym w szkole na sobotę/niedzielę.

6) Zakwaterowanie w internacie jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

7) Dyrektor szkoły może ustalić zwrotną kaucję z tytułu szkód spowodowanych przez uczniów i wychowanków w mieniu internatu i szkoły; kaucją dysponuje i rozlicza Uczniowski Samorząd Szkolny, który może te środki przeznaczyć również na inne cele służące społeczności uczniowskiej.

8) Mieszkańcy internatu są zobowiązani do korzystania z całodziennego, odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej, wykupowanego z góry na cały miesiąc pobytu.

B – zadania szczegółowe 

      
1) Zapewnienie wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowania i opieki, warunków do nauki i wypoczynku oraz utrzymania higieny osobistej.

2) Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych poprzez stworzenie warunków dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej oraz estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, przy czym:

a) każdy z wychowanków ma dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych,

b) sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują zamieszkujący je wychowankowie,

c) sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel obsługi,

d) dbałość o czystość i porządek oraz estetyczny wygląd szkoły i internatu oraz otoczenia jest obowiązkiem każdego wychowanka, a realizuje się poprzez prace porządkowe poszczególnych  grup w rejonach zamieszkania w internacie oraz rejonach zewnętrznych, ustalanych corocznie na pierwszym posiedzeniu Zespołu Wychowawczego internatu w każdym roku szkolnym oraz poprzez prace indywidualne wychowanków pod nadzorem sekcji porządkowej i jej opiekuna oraz wskazanych nauczycieli i wychowawców w czasie wolnym od zajęć.

3) Internat zapewnia warunki do nauki:

a) nauka własna wychowanków jest obowiązkowa od poniedziałku do czwartku w godzinach 19:00 -21:00, 

b) w czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza. Uczniowie mają obowiązek przebywania w swoich pomieszczeniach mieszkalnych. Wszelkie wyjścia odbywają się tylko za zgodą wychowawcy grupy. W przypadku wyjścia do pokoju innej grupy należy uzyskać zgodę wychowawcy tej grupy.   

c) w internacie działają uczniowie, którzy pomagają wychowankom mającym problemy w nauce i potrzebującym takiej pomocy,

d) poza godzinami obowiązkowej nauki wychowankowie mogą indywidualnie uczyć się w salach mieszkalnych.


4) Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego, którego zagospodarowaniem zajmują się sekcje: kulturalna, sportowo – rekreacyjna, turystyczna, muzyczna, naukowa; umożliwia także wychowankom udział w zajęciach kół zainteresowań, sekcji sportowych i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły oraz w środowisku.

II.  Rozkład zajęć w internacie

1.  W dniach nauki szkolnej:
   600 – 630        Pobudka i toaleta poranna

   615 – 625        Gimnastyka poranna klas I – III
   630 – 700        Śniadanie – stołówka zamykana jest o godz. 700
   700 – 730        Porządki w salach mieszkalnych Przygotowanie do zajęć szkolnych
   730 – 1440      Zajęcia szkolne
   800 – 1200      Internat zamknięty dla wychowanków 
   1430– 1515      Obiad – stołówka zamykana jest o godz. 1515
   1400– 1630      Czas wolny oraz  prace społecznie użyteczne 
   1630-1830       Czas wolny, zajęcia w grupach
   1830– 1900      Kolacja – stołówka zamykana jest o godz. 1900 
   1900 -2100      Nauka własna
   2100 -2140      Toaleta wieczorna 
   2200–  600      Cisza nocna

2. W dni świąteczne i wolne od zajęć lekcyjnych :   720                  Pobudka i toaleta poranna
   730 – 800         Śniadanie – stołówka zamykana jest o godz. 800
   815 – 1300       Zajęcia według planu lub czas wolny do dyspozycji wychowanka
   1300– 1330       Obiad – stołówka zamykana jest o godz. 1330
   1330– 1800       Zajęcia według planu  lub czas wolny
   1800 – 1830      Kolacja – stołówka zamykana jest o godz. 1830
   1830–  2130      Czas wolny do dyspozycji wychowanka
   2130 – 2200      Toaleta wieczorna
   2200–  600        Cisza nocna

 
III. Organizacja internatu

1. Grupy wychowawcze:
a) Wychowankowie zamieszkujący określone sale mieszkalne tworzą grupę wychowawczą i są oddani pod opiekę jednego wychowawcy, który prowadzi dla nich dokumentację oraz zajęcia wychowawcze i odpowiada za przebieg procesu wychowawczego w danej grupie.

b) Podział młodzieży  na grupy wychowawcze oraz przydział poszczególnych grup wychowawcom dokonuje kierownik internatu przed rozpoczęciem roku szkolnego. W razie konieczności możliwe są zmiany grup w trakcie roku.

c) W jednej grupie wychowawczej może być do 35 wychowanków z tego samego lub z różnych roczników.

d) Podczas nieobecności wychowawcy danej grupy opiekę i nadzór nad grupą sprawuje inny wychowawca pełniący dyżur na tej samej kondygnacji lub inny wychowawca w zastępstwie wg oddzielnego grafiku.

e) Wychowankowie danej grupy powołują spośród siebie 3-osobowy samorząd grupy, który jest częścią Samorządu Szkolnego i działa w oparciu o jego regulamin (zał. nr 10 Statutu).

2. Zespół Wychowawczy:
a) Wszyscy pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu i są zobligowani do obowiązkowego uczestniczenia w jego posiedzeniach.

b) Zespół Wychowawczy Internatu działa na zasadach Zespołu Nauczycieli w oparciu o regulamin Rady Pedagogicznej  w zakresie swoich kompetencji obejmujących sprawy opiekuńczo-wychowawcze i proces dydaktyczny w stosunku do internatu.

c) Przewodniczącym Zespołu Wychowawczego jest kierownik internatu.

d) W posiedzeniach Zespołu Wychowawczego lub ich części dotyczących podsumowania pracy internatu i spraw wychowawczych dotyczących bezpośrednio młodzieży – udział bierze przedstawiciel Samorządu Szkolnego.

e) Posiedzenia Zespołu Wychowawczego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż  dwa razy w semestrze, na zarządzenie kierownika internatu.

3. Sale mieszkalne:
a) Wychowankowie mieszkający w internacie zakwaterowani są w salach mieszkalnych, które musza utrzymywać w czystości i porządku oraz dbać o ich estetykę. Kontrola czystości sal mieszkalnych odbywa się codziennie po opuszczeniu internatu przez wychowanków.

b) Wychowankowie mogą na własny koszt doposażyć sale mieszkalne w meble za zgodą kierownika internatu, sprzęty te pozostają własnością wychowanka.

c) Wychowankowie mogą używać w salach mieszkalnych lampek nocnych oraz odbiorników radiowych. Korzystanie z innych urządzeń zasilanych prądem w salach mieszkalnych jest bezwzględnie zabronione, za wyjątkiem dzbanka do gotowania wody przydzielonego dla grupy i znajdującego się w pokoju wychowawców.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW  BĘDĄCYCH  WYPOSAŻENIEM  SAL  MIESZKALNYCH

A. Sale mieszkalne zostały wyposażone w komputery podłączone do sieci internetowej w celu umożliwienia wychowankom optymalnego przygotowania do zajęć lekcyjnych.

B. Praca na komputerach może odbywać się w godzinach od 15:00 do 21:30 – w pozostałym czasie komputer musi być wyłączony.

C. Wychowankowie są odpowiedzialni materialnie za wszelkiego typu uszkodzenia powstałe z winy wychowanków.

D. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wyposażenie i oprogramowanie komputerów.

E. Wszelkie problemy należy zgłaszać administratorowi sieci.

F. Mieszkańcy sali mogą zostać pozbawieni możliwości korzystania z internetu lub komputera w przypadku:

 – występowania problemów edukacyjnych,

 – korzystania z komputera niezgodnie z określonymi zasadami,

 – niedopuszczalnego zachowania i nagannej kultury osobistej wychowanków,

 – niewywiązywania się z obowiązku z utrzymania w czystości pomieszczeń mieszkalnych oraz rejonów zewnętrznych internatu.

 Wykonanie ww. pozbawienia powierza się wychowawcy danej grupy. 

5. ZASADY  KORZYSTANIA PRZEZ WYCHOWANKÓW  Z  SAMOCHODÓW PRYWATNYCH

A. Wychowankowie  mogą korzystać z samochodów prywatnych tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców oraz za zgodą wychowawcy grupy.

 B. Otwarcia bramy wjazdowej może dokonać tylko i wyłącznie wychowawca grupy za pośrednictwem telefonu znajdującego się w pokoju dyżurnym na parterze internatu.

 C. W przypadku nieobecności wychowawcy grupy, w uzasadnionych przypadkach, otwarcia bramy może dokonać dyżurujący wychowawca lub kierownik internatu.

 D. Każde otwarcie bramy przezwychowawcę musi zostać zarejestrowane w zeszycie wyjazdów.                               


IV. Prawa wychowanków 

1. Prawa wychowanków przebywających w internacie określa   Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo:

a) Korzystania z pomieszczeń i urządzeń ogólnodostępnych w internacie służących do utrzymania higieny osobistej zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w instrukcjach.


b) Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się w internacie.

c) Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych i artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje społeczne w środowisku.

W przypadku konieczności wykorzystania kluczy do danego pomieszczenia (np. siłownia, sala gimnastyczna i wszystkie inne, gdzie uczniowie nie mogą przebywać bez opieki) zostają one wydane tylko i wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za dane zajęcia lub pomieszczenie. Zabrania się wydawania kluczy przez inne osoby oraz poza czasem przewidzianym na dane zajęcia.

d) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

e) Odwiedzin rodziców (opiekunów) i przyjmowania gości na terenie internatu – za zgodą wychowawcy grupy.

f) Opuszczania miejsca zakwaterowania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych do godziny 21.30 po uzyskaniu przepustki wyłącznie od wychowawcy grupy lub w czasie jego nieobecności od wychowawcy, który go zastępuje. W szczególnych przypadkach przepustkę można otrzymać od kierownika internatu.

g) Korzystania z oświetlenia nocnego w salach sypialnych po godzinie 2200 za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur nocny jednak nie dłużej, niż do godziny 2300.

h) Współudziału w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu poprzez swoich przedstawicieli działających w strukturach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz samorządzie danej grupy.


V.  Obowiązki wychowanków

1. Obowiązki wychowanka określa Statut Szkoły, a ponadto  wychowanek ma obowiązek:

a) Przestrzegać określonego w niniejszym regulaminie rozkładu zajęć w internacie.

b) Szanować i dbać o stan pomieszczeń i sprzętu w internacie; za zniszczenia i dewastacje sprzętu będącego na wyposażeniu internatu  i sal mieszkalnych wychowanek  ponosi odpowiedzialność materialną.

c) Uczestniczyć aktywnie w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.

d) Utrzymać czystość oraz estetykę na terenie obiektu szkolnego poprzez uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły, internatu i środowiska.

e) Pełnić dyżury zgodnie z regulaminem ucznia dyżurnego w godzinach 15:00-21:30.

f) Zgłaszać wychowawcy wszelkie zauważone awarie i usterki oraz dokonywać drobnych napraw sprzętu.

g) Współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze.

h) Regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt i wyżywienie w internacie.

i) Przebywać na terenie obiektu w obuwiu miękkim.

j) Przechowywać odzież roboczą w pomieszczeniach wyznaczonych przez szkołę.

k) Przybyć z domu do internatu w dni wolne od zajęć szkolnych do godz. 2200, a w wyjątkowych przypadkach w godzinach późniejszych za zgodą kierownika internatu, jednak nie później niż do godz. 24.00. Wszelkie inne przypadki należy bezwzględnie zgłosić telefonicznie do internatu TL w Starościnie (tel. 95 7 596 239). 

l) Oszczędnie korzystać z ciepłej wody i energii elektrycznej oraz gasić światło w sali mieszkalnej o godzinie 2200. Dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur nocny korzystanie z lampek nocnych, jednak nie dłużej niż do godziny 2300.

ł) korzystania z urządzeń audio w sposób nie przeszkadzający mieszkańcom internatu oraz pracownikom szkoły.

m)  uczestniczyć w codziennej, gimnastyce  porannej (klasy I – III).

VI.  Nagrody i kary

1.Zespół Wychowawczy Internatu w porozumieniu z Szkolnym Samorządem Uczniowskim nagradzają lub wyróżniają wychowanków  za:
a) wzorową postawę i pozytywną aktywność w internacie,
b) wybitne osiągnięcia,

c) wywiązywanie się w pełni i przykładnie ze swoich obowiązków, w tym utrzymania ładu i porządku pomieszczeń mieszkalnych, rejonów zewnętrznych oraz dbania o wspólne mienie internackie). 

      
1.2. Kierownik internatu i wychowawca nagradzają lub wyróżniają wychowanka za działania na rzecz grupy i całej społeczności internackiej wykraczające poza normalne obowiązki ucznia i wychowanka. 
1.3.
 Nagradzanie  o którym mowa w p.1 i 2 odbywa się  zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym.
1.4. O przyznanej nagrodzie  powiadamia się rodziców/opiekunów wychowanka w sposób określony w Statucie.
2. Kary
2.1. Za łamanie regulaminu internatu i zasad współżycia społecznego określonych w Statucie Zespołu  wobec wychowanka stosuje się środki wychowawcze przewidziane w Szkolnym Programie Wychowawczym, a po ich wyczerpaniu można zastosować następujące kary:
a)
     upomnienie wychowawcy,
 
b)     nagana wychowawcy,
 
c)      upomnienie kierownika internatu,
 
d)     nagana kierownika internatu,

                                             
e)     nagana Dyrektora Szkoły,

f)      kontrakt.

2.2. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku uporczywego nie wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w regulaminie internatu, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie. Poza tym, wychowanek taki może uzyskać odmowę przyjęcia do internatu na kolejny rok szkolny.

2.3. Wychowanek może zostać pozbawiony miejsca w internacie lub podlegać kontraktowi  szkolnemu za:
a) przebywanie na terenie obiektu szkolnego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz wnoszenie alkoholu na teren internatu,
b) posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie narkotyków i nakłanianie innych do zażywania środków odurzających,
c) celowe niszczenie i dewastację mienia internatu i szkoły,
d) pobicie i znęcanie się moralne lub fizyczne nad kolegami,

e) powtarzający się nieporządek w sali mieszkalnej,
f) uporczywe naruszanie niniejszego regulaminu po wyczerpaniu środków wychowawczych przewidzianych w Szkolnym Programie Wychowawczym  i  kar przewidzianych w regulaminie internatu,

g) nieuiszczanie opłat w terminie określonym przez kierownictwo internatu.

2.4. Decyzję o pozbawieniu wychowanka miejsca w internacie podejmuje Zespół Wychowawczy Internatu na wniosek wychowawcy lub kierownika internatu.

2.5. Od wymierzonej kary wychowanek lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni.

2.6 O wymierzonej karze powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów wychowanka w sposób określony w Statucie.

2.7 Pozbawienie miejsca w internacie następuje na okres  nie krótszy niż 6 miesięcy.

2.8 Powtórne relegowanie wychowanka z internatu  powoduje brak możliwości  ponownego przyjęcia do internatu.

2.9 Wychowanków pozbawionych miejsca w internacie obowiązuje zakaz przebywania na jego terenie.


VII. Postanowienia końcowe

1. Zmiany w niniejszym regulaminie wymagają uchwały Zespołu Wychowawczego oraz akceptacji Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz podlegają zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

[instagram-feed]