Numer telefonu

+48 95 7596 239

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Jubileusz 60- lecia Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, połączony z obchodami Regionalnych Dni Lasu RDLP w Szczecinie oraz jubileuszem 70-lecia Nadleśnictwa Rzepin.

Obchody Jubileuszu 60- lecia Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie miały wyjątkowo podniosły charakter. Inauguracja nastąpiła już 14 czerwca 2016 roku, przez uroczyste celebrowanie Mszy św. w kościele św. Huberta, w intencji społeczności szkolnej Technikum. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. bp Tadeusz Lityński Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w koncelebrze z Ks. Andrzejem Dymerem oraz Ks. Pawłem Opłatkowskim. W uroczystości uczestniczyła delegacja RDLP w Szczecinie oraz Nadleśnictwa Rzepin. Po Mszy świętej ks. Biskup poświęcił odnowiony dzięki RDLP w Szczecinie pomnik Ku czci polskich leśników poległych w obronie wolności w latach 1914-1945. W trakcie uroczystości Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup poświęcił tablicę pamiątkową ś.p. Józefa Guzowskiego wieloletniego nauczyciela fizyki.  Z okazji jubileuszu szkoły nadano imiona gabinetom : gabinet fizyki – prof. Józefa Guzowskiego, gabinecie Hodowli Lasu- prof. Franciszek Sójka.

    Główne obchody Jubileuszu miały miejsce 18 czerwca na terenie Technikum Leśnego w Starościnie. Poprzedzone zostały uroczystą Mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko- Kamieńskiego, w koncelebrze wraz z Jego Ekscelencją ks. Biskupem Stanisławem Stefankiem, Biskupem Seniorem Diecezji Łomżyńskiej oraz Księżmi Absolwentami Technikum leśnego. We Mszy św. Uczestniczył Minister Środowiska prof. dr hab. Jan Szyszko, który został odznaczony przez Jego Ekscelencje Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego Wielkim Orderem Świętego Ottona za wyrazistą postawę chrześcijańską i za pełną oddania służbę w imię Polskiej Racji Stanu poprzez rozumną troskę o dziś i jutro ojczystych lasów, a także za wieloletni trud dydaktyczny i pionierskie, kompleksowe badania flory i fauny na Ziemi Pomorza.

    Po Mszy św., delegacje leśników złożyły kwiaty ku czci polskich leśników poległych w obronie wolności w latach
1914-1945, a następnie na terenie Technikum Jego Ekscelencja ks. Biskup Stanisław Stefanek poświęcił kapliczkę z figurą Chrystusa Frasobliwego, którą ufundował Pan Profesor Jan Szyszko, Minister Środowiska.

    Wyjątkowy charakter uroczystości podkreślił także przemarsz z kościoła na miejsce uroczystości wszystkich uczestników, który prowadził szwadron honorowy wraz z orkiestrą Wojska Polskiego.

    Uroczystość uświetniła swoją obecnością rekordowa liczba zarówno gości, jak i absolwentów. Obecni z zainteresowaniem uczestniczyli w części oficjalnej obchodów, podczas której m.in. okolicznościowy list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odczytała Pani Poseł Anna Paluch. Gości uroczystości powitał Pan Sławomir Wencel, Dyrektor RDLP w Szczecinie. Z zainteresowaniem wysłuchano przemówienia Ministra Środowiska prof. dr hab. Jana Szyszko, w którym podkreślono rolę polskich lasów i ich pozycję w Europie. Następnie w przesłaniu medialnym dr Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny SG Lasy Państwowe wskazał m.in. na znakomite funkcjonowanie RDLP w Szczecinie, jak również na ważność właściwego funkcjonowania średniego szkolnictwa leśnego.W trakcie uroczystości uhonorowano osoby, które szczególnie wyróżniły się w pracy na rzecz leśnictwa i szkolnictwa leśnego. Spośród pracowników Technikum Leśnego w Starościnie odznaczono:                                     

– Odznaczeniem Ministra Środowiska- Za zasługi dla Środowiska i Gospodarki Wodnej: Pani Józefa Teresa Chmielarczyk, Pani Barbara Atroszczyk, Pan Janusz Wiliński, Pan Ryszard Łukaszewicz, Pani Elżbieta Olesek oraz Pani Krystyna Mistrzak;

– Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Pani Monika Ciesielska, Pani Alicja Sidorkiewicz, Pani Zofia Tatol, Pan Przemysław Jarosik;

– Kordelasem Leśnika Polskiego, nadanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych: Pan Zbigniew Leśniewski, Pan Ryszard Woroszkiewicz;

– Kordelasem Leśnika Polskiego, nadanego przez Dyrektora RDLP w Szczecinie: Pan Przemysław Jarosik, Pan Grzegorz Chmielarczyk, Pan Eugeniusz Radziul;

    Część szkolna uroczystości, szczególnie wyczekiwana przez liczna rzeszę absolwentów przybyła z różnych stron kraju    i świata, rozpoczęła się apelem dekad, prowadzonym przez Z-cę Dyrektora TL w Starościnie Pana Janusza Wilińskiego. Następnie uczniowie Technikum wnieśli na scenę portrety byłych Dyrektorów Szkoły. Przy tej okazji prowadzący tę część uroczystości Pan Tomasz Sidorkiewicz Dyrektor MDK w Rzepinie, przedstawił Ich sylwetki i dokonania.

     Kontynuacją uroczystości było wręczenie Złotym Absolwentom Rocznik 1966 certyfikatów upamiętniających
i potwierdzających uzyskanie świadectwa dojrzałości sprzed pół wieku. Certyfikaty wręczali dyrektorzy szkoły Stanisław Kądziołka i Przemysław Jarosik.

     Kolejnym punktem Jubileuszu było wręczenie najwyższych odznaczeń szkolnych- Złotej Odznaki Absolwenta, osobom szczególnie zasłużonym wieloletnią, systematyczną działalnością na rzecz szkoły. Na wniosek Kapituły, odznakę otrzymali: Pani Małgorzata Kacprzycka- Skrocka, Pani Sylwia Wojewoda, Państwo Anna oraz Roch Mackowicz, Pani Maria Duda, Pani Danuta Ostrowska, Pan Ryszard Lewaszkiewicz, Pan Janusz Świderski, Pan Andrzej Cap oraz Pan Przemysław Jarosik. Odznaki wręczał Pan Witold Bocheński.

   Następnie zebrani mieli okazję poznać wizerunek z życia szkoły wraz z jej ofertą w specjalnie przygotowanym, dynamicznym obrazie filmowym. Uroczystość oprawił artystycznie wybitny artysta Pan Maciej Wróblewski, absolwent TL w Starościnie. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos zabrał dyrektor Technikum Leśnego Przemysław Jarosik. Podziękował za przybycie licznym Gościom, z Panem Ministrem na czele oraz przybyłym licznie absolwentom. Szczególne podziękowania za ogromny wkład pracy złożył na ręce współorganizatorów tej wielkiej uroczystości, Pana Sławomira Wencla- Dyrektora RDLP w Szczecinie oraz Pana Stanisława Sobańskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Rzepin.

   Uroczystość wzbogaciła wystawa dorobku absolwentów zorganizowana przez Pana Eugeniusza Radziula, na której znalazły się m.in.: dorobek muzyczny i artystyczny Macieja Wróblewskiego oraz Felicjana Andrzejczaka,  medalowe trofea łowieckie Kiryka. Zobaczyć można było również dokonania artystyczne Rodziny Rotman. Na wystawie znalazł się również obraz szerokiej działalności społecznej ks. Andrzeja Dymera. Można było również zapoznać się z unikatową kolekcją 50 sztuk broni palnej        z XIX i XXw., udostępnionej dzięki uprzejmości Pana Wojciecha Pokrzywki pracownika Nadleśnictwa Ośno Lubuskie oraz Dyrekcji RDLP w Szczecinie. Osobna wystawę złożona z dziesiątek kronik szkolnych zorganizował Samorząd Szkolny. Atrakcją Święta był pokaz uzbrojenia Wojska Polskiego, m.in. wozy bojowe, broń strzelecka wraz z symulatorami. W tym miejscu Dyrekcja Technikum Leśnego im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie składa serdeczne wyrazy podziękowania gen. Dywizji Jarosławowi Mika, za wyjątkowe uświetnienie Uroczystości.

  Podziękowania kierujemy również na ręce Nadleśniczych Dyrekcji Szczecińskiej, jak i Zielonogórskiej, na których pomoc
 i życzliwość zawsze możemy liczyć.  Dziękujemy również Panu Sławomirowi Dudzisowi- Burmistrzowi Rzepina, za konkretną, wymierną pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości, jak również bardzo dobrą codzienną współpracę.

  Z okazji 60- lecia szkoły wydana została monografia oraz album. Dziękuje redaktorom poszczególnym działów i dekad              w osobach: Witolda Bocheńskiego, Sławomira Dudzisa oraz absolwentom Eugeniuszowi Radziulowi, Ryszardowi Lewaszkiewiczowi, Karolowi Wiler, Stanisławowi Dymczyk, Ryszardowi Woroszkiewiczowi, Waldemarowi Witkowskiemu,      ks. Andrzejowi Dymerowi, Andrzejowi Cap, Łukaszowi Horągwickiemu, Joannie Górskiej, Rafałowi Szawlińskiemu, Łukaszowi Wojciechowskiemu oraz nauczycielom pani Ninie Nowaczyk i Damianowi Utrackiemu.

  Ogromne słowa podziękowania kieruję w stronę komitetu organizacyjnego jubileuszu 60- lecia szkoły w składzie: Eugeniusz Radziul, Ryszard Woroszkiewicz, Ryszard Lewaszkiewicz, Ryszard Łukaszewicz, Andrzej Cap. Szczególnie dziękuję przewodniczącemu komitetu ks. Andrzejowi Dymerowi, za mistrzowskie kierowanie pracami zespołu poprzez włożenie serca i ogromnej pracy.

  Na koniec należą się podziękowania dla społeczności szkolnej- kadry pedagogicznej, pracowników, a szczególnie uczniów, którzy swą piękną postawą udowodnili, że są godnymi kontynuatorami wspaniałej 60- letniej historii naszej szkoły, nieustannie szkoły z pasją i tradycją.

Z leśnym pozdrowieniem- Darz Bór!

[instagram-feed]